Özka Lastik

İNSAN KAYNAKLARI

Özka Lastik

Özka Lastik İK Politikası aşağıdaki hedefler doğrultusunda bir kurumu gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayenin insan kaynağı olduğunun bilinci ile oluşturulmuştur.

 • Başarıyı temel alan çağdaş insan kaynakları uygulamalarını kullanmak
 • Çalışanların sahip oldukları yetkinlik ve her türlü geliştirilebilir yeteneklerine yatırım yaparak, sürekli gelişmelerini sağlamak
 • Rekabet üstünlüğü sağlayacak, yüksek motivasyonlu çalışanlar yaratmak
 • KANIK ŞİRKETLER GRUBU'nu çalışmak için tercih edilen, mutlu ve bağlı çalışanlarıyla büyük bir aile haline getirmek

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

Özka Lastik, sosyal sorumluluklarının bilinci ile ticari faaliyetlerini topluma katkı sağlayarak; çevre ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yaparak; kanuna, iş etiği kurallarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu şekilde gerçekleştirerek; ticari faaliyetlerin sadece şirketi değil aynı zamanda içinde yaşanılan yöreyi, sivil toplum kuruluşlarını ve kamu sektörünü de etkilediğini düşünerek tüm bu paydaşlarla güç birliği içerisinde gerçekleştirmektedir.

İŞ ETİĞİ KURALLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

1. Amaç:

Şirketimizde iş etiği kültürünü yerleştirmek, çalışan personellerimizin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış kurallarını belirlemek, bu kurallara uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde belirlenen kurallara uyulmasını sağlamak ve iş etiği kuruluna başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

2. Kapsam:

Tüm Kanık Şirketler Grubu çalışanları.

3. Tanımlar:

Prosedür kapsamında bahsi geçen kavramların tanımları aşağıdaki maddelerde verilmiştir.

Şirket: Özka Lastik ve Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

4. SORUMLULUKLAR:

4.1 Yasal Sorumluluklarımız

Grup şirketlerin çalışanları yurt içinde ve yurt dışında, tüm faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.

Mali ve ticari kayıtlarda doğruluk ve yasalara uygunluk esastır.

Grubumuz tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütlerine herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerini yerine getirir.

Çalışanlarımız Kanık Şirketler Grubu sınırları içerisinde politik partiler karşısında tarafsızdır. Çalışanlarımız şirket alanları içerisinde politika konuşmaz, parti propagandası sayılacak eylem ve davranışlarda bulunmazlar. Aktif olarak politik partilerde görev almazlar. Kanık Şirketler Grubu, çalışanlarına herhangi bir politik parti için zorlama yapmaz.

Yapılan iş konusunda hukuki alanda bir şüphe oluşmuşsa konu Etik Kurulu'na, şirket CEO’ya ve Grup bünyesinde bu konuyla ilgili olan Hukuk Departmanı'na danışılır.

Kanık Şirketler Grubu, bulundukları ülkenin iş ve işçi hakları ile ilgili kanunlarına riayet eder. Çocuk işçi çalıştırmamayı, genç işçileri ise yasalarda öngörülen düzende çalıştırmayı taahhüt eder.

Faaliyetlerimizin çevreye verebileceği zararları en aza indirmek konusunda çaba gösteririz.

4.2 Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Grubumuz müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap verecek şekilde çalışır. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Grup şirketlerinde;

Müşteri bilgileri şirketin kendi bilgisi gibi hassasiyetle korunur. Müşteri taleplerine karşı proaktif bir yaklaşım sergilenir. Ürün kalitesini müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek, talepleri zamanında ve doğru olarak karşılamak hedeflenir.

Görevimizi yaparken tarafsızlığımızı, performansımızı, karar vermemizi etkileyen, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden maddi veya manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getiririz. Her durumda hediye alışverişi genel kültüre uygun yapılmalıdır. (Promosyon anlamında hediye kabul edilebilecek ürünler; takvim, ajanda, anahtarlık, cüzdan, çiçek, çikolata, vb., değeri 100 USD'yi aşmayan küçük ürünler)

Tüm müşterilere aynı temelde yaklaşılır, ayrıcalıklı, adil olmayan promosyon, pazarlama yardımı vb. hiçbir fayda sağlanmaz.

4.3 Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Grubumuzda çalışanların özlük haklarının tam ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlarız. Grup çalışanlarına dürüst ve adil bir şekilde yaklaşarak, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Grup çalışanlarına verilen bilgisayar, e-posta, internet kullanımına ilişkin olarak gizlilik prensibine uyulur. Ancak işveren tarafından İş Etiği Kurallarına ters düşen elektronik işlemler kontrol edilebilir.

İşyerimizde zorla çalıştırma yönünde hareket edilmez, çalışanlarımız gönüllülük esasına göre çalışır. Önceki işverenine ait gizli bilgileri temin etmek beklentisiyle hiçbir kişiye iş teklifinde bulunulmamalıdır.

Kanık Şirketler grubu alanlarında iş yapan herkes cinsel veya başka tiplerde taciz olarak algılanabilecek olan sözel veya fiziksel davranışlardan kaçınır. Bu tip hoş olmayan davranışlarda bulunanlar bunların sonucuna katlanır.

Grup çalışanlarına ait kişisel bilgiler, özlük bilgiler, şahıs ve kurumlarla paylaşılmaz ancak yazılı resmi belgelerle kurumlar tarafından istenilen belgeler hukuki olarak değerlendirilerek paylaşılabilir.

4.4 Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Grup çalışanlarımız, şirketlerinin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır; giyim ve dış görünüşleriyle, davranışlarıyla kurumsal olarak benimsenen uygulamaların dışına çıkmaz ve mesai dışındaki zamanlarda da şirketi temsil ettiklerinin bilincinde olarak davranışlarına dikkat ederler.

Çalışanlarımız, hizmetlerini, Grup/Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verilen taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli özveriyi gösterirler.

Çalışanlarımız; işletmeye ait marka, itibar, entelektüel sermaye, ticari sırlar, iş ile ilgili bilgiler gibi varlıkları korumak için gereken her türlü tedbiri alırlar.

Çalışanlar, grubun değer ve varlıklarına zarar vereceğine inandığı, etik kurallara uymayan, çevreye ve toplum sağlığına uygun davranmayanlar ile çalışmamaya özen gösterir.

Grup çalışanlarımız işlerini etkilemediği sürece Sivil Toplum Kuruluşlarında ve kar amacı gütmeyen hayır organizasyonlarında çalışabilirler.

Personel, çalışma saatleri haricinde bile olsa, hizmet sözleşmesi ile şirkete karşı üstlendiği görev dışında hiçbir resmi veya özel kuruluş ya da teşebbüste görev kabul edemez.

Mesleğine ve ihtisasına giren konularda personelin Şirket dışındaki bir işte çalışabilmesi, Şirket’in yazılı iznine bağlıdır.

Çalışanlarımız şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınır, şirketin sağladığı imkânları özel işler için kullanmazlar.

Çıkar çatışmalarıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınır ve görevlerimiz sırasında şirket yararını düşünürüz.

Çalışanlarımız, ast, üst ve yatay iş arkadaşlarıyla kuracakları tüm iletişimi, takım ruhunu benimsemiş, yapıcı, geliştirici bir söyleme ve bu söylemi destekleyen davranışlara dayandırırlar. Tüm ilişkilerinde çözüm üreten, yönlendirici ve sonuca odaklanmış bir tarzı benimsemeleri, çalışanlarımıza sadece ilişkilerinin saygın olmasını sağlamayacak, aynı zamanda keyifli ve huzurlu bir ortamda çalışma olanağını da doğuracaktır.

4.5 Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Kanık Grubu sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarına değer yaratma hedefi doğrultusunda, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

4.6 Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Kanık Grubu, birlikte iş yaptığı kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini özenle korur. Tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösterir.

Önerdiğimiz ve kabul ettiğimiz herhangi bir davet iş uzantısının mantıklı bir sonucu olmalıdır ve bu devamlılık arz etmez.

4.7 Rakiplerimize ve Sektöre Karşı Sorumluluklarımız

Kanık Grubu, sektör şirketleriyle yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukuku kurallarına uyarız. Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

4.8 Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Kanık Grubu, demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına; eğitim ve hayır işleri yapılmasına, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasına önem vermektedir.

Rüşvet, yolsuzluk veya maksadı aşan bedelde hediye, vb. ürün ve hizmetler verilmesi ve kabul edilmesi, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalar desteklenir.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek iş ve özel yaşantımızda örnek oluruz. Sosyal sorumluluk projelerinde kurum ve çalışanlar olarak gerekli katılımlı sağlarız.

4.9 Yöneticilerin Sorumlulukları

Yönetici, personeline etik davranış davranışları konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu davranışlara uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

5. UYGULAMA:

5.1 Özka Lastik sosyal sorumluluk uygulamaları iki ana bölüme ayrılmıştır:

5.1.1 Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Toplumun, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine yönelik projelere katkı vermek: “ÖZKATKI” insiyatifi ve bunun altında yapılan sosyal sorumluluk projeleri bu gruba girer. Sosyal sorumluluk projeleri marka bilinirliği çalışmaları ile beraber yürütülebilecek lokal ulusal veya global kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinden oluşabileceği gibi yardımlaşmaya dayanan daha küçük çapta lokal etkinliklerden de oluşabilmektedir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri ÖZKATKI sosyal sorumluluk ekibi tarafından yürütülmekte olup bu faaliyetlerin marka kimliği çerçevesinde oluşturulması, marka bilinirliğini etkileyen hususlarda ilgili 3. Parti ajanslarla çalışması Pazarlama Uzmanı sorumluluğundadır.

5.1.2 Sosyal Uygunluk:

Özka Lastik markalı ürünlerin hammaddesinin temin edilmesinden, son tüketiciye ulaşıncaya kadarki tüm aşamalarında faaliyet gösteren süreçlerin ve işletmelerin, kamu yararına olan uluslararası, ulusal ve yerel tüm kanunlara uygun davranmalarının yanı sıra sosyal, fiziksel ve çevre koşullarını da kontrol altına alınması. Firma içi sosyal uygunluk denetimi yılda bir kez yapılarak süreçlerin uygunluğu ve işlevselliği kontrol edilir. Denetim sosyal sorumluluk uygulama ve çalışmalarına katılması gereken departmanların katılımı ile gerçekleştirilir.

5.1.2.1 Sosyal Uygunluk Denetim Alanları:

A. Kanun ve Diğer Yükümlülüklere Uyum:

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartları sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet gösterilmektedir. Her birim kendi ile ilgili kanun ve diğer yükümlülükleri takip ederek, diğer birimleri bilgilendirmektedir.

B. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi:

Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederek, 18 yaşın altında işçi çalıştırılmayarak, işe alım süreçleri tamamlanmaktadır. İşe başvuru esnasında personelden alınan kimlik belgeleri incelenerek yaşları belirlenmektedir.

C. Yabancı uyruklu işçi çalıştırılması:

Yasadışı yollardan yabancı işçi çalıştırılmaz.

D. Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi:

Hiçbir çalışan hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırılmamayı, tüm çalışanlara eşit şartlar altında kendi rızaları ile işe uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Bu kapsamda sözleşme yapılarak, tüm çalışanlar kendi rızaları ile bu sözleşmeyi imzalama esası dayalıdır.

E. Çalışma Saatleri:

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanuni yükümlülüklere ve endüstriyel standartlara uyulur; fazla mesailerde gönüllülük esasına uygun hareket edilir.

F. Düzenli İstihdam:

Firmamızda mümkün olan her durumda, yapılan iş, ulusal yasalar ve uygulamalar tarafından tanınan istihdam ilişkisi temelinde çalışma yapılır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile işe uygun pozisyonlarda istihdam edilir.

G. Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin önlenmesi:

Fiziksel istismar, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya psikolojik veya başka türlü taciz ve sözlü istismarı, kanuna aykırı disiplin uygulamasını yasaktır. Firmamızda çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranılarak çalışılmaktadır.

H. Ödemeler ve Haklar:

Ücretlerin yasal ve endüstriyel standartlara uygun olması ve personelin başlıca ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olması sağlanır; fazla mesailerde gönüllülük esasına göre hareket edilir.

I. Ayrımcılığın Önlenmesi:

Çalışanlara, istihdamın yetenekle sınırlı olduğuna, şahısların inançları ya da karakterleriyle ilgisinin bulunmadığına inanmaktadır. Bu sebeple Özka Lastik olarak, istihdam oluştururken, kişilerin ırkına, cinsiyetine, dinine, özrüne bakmadan ve ayrımcılık gözetmeden çalışılmaktadır.

J. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması:

Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunularak çalışmaları sağlanmaktadır. Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsenerek, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamak ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsenerek faaliyetler sürdürülür.

K. Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi:

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirilerek faaliyetler yürütülür.

L. Alt Üreticinin Kontrolü:

Üretimde ilişki içinde olunan alt üreticiler, tedarikçiler için gerekli kontrol prosedürleri oluşturulur ve alt üreticiler sosyal uygunluk faaliyetleri yönünden denetlenir. Değerlendirme sonuçları risk / swot analizleri ve aksiyon planları ile izlenir. Sosyal uygunluk düzeylerinin geliştirilmesi için gerekli takip faaliyetleri yürütülür.

M. Paydaşlarla İlişkiler:

Tüm paydaşlarla ilişkilerde Sosyal Sorumluluk Standardı’ nın felsefesine ve ruhuna uygun hareket edilir, bu doğrultuda başta İş Kanunu olmak üzere ilgili bütün yasalara ve mevzuata riayet edilir. Tüm davranış ve faaliyetlerimizde iyi niyet kurallarına uyulur, bir diğer ifade ile etik kuralları her zaman ve durumda kayıtsız şartsız göz önünde bulundurulur.

N. Rüşvetin Önlenmesi:

Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı hedefleyen etik kurallar çerçevesinde çalışılmalar yürütülür.

5.2 Etik Davranış Kurallarımız

A. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı öncelikli değerler olup birlikte iş yapılan tüm taraflardan da aynı değerlere uygun olarak hareket etmeleri beklenir.

B. Gizlilik

"Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, personel özlük hakları, üçüncü taraflar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki konular ve benzeri bilgiler olarak tanımlanabilir."

Grup çalışanlarının yukarıda bahsi geçen içeriğinde şirket, müşteri veya tedarikçiye ait bilgiler, satış, satın alma fiyatları, adetleri, pazar payı, ürünlere ait teknik bilgiler, ücret bilgileri, fotoğraflar vb. teknik yazılar, doküman gibi gizli bilgileri koruması ve sadece şirket amaçları için kullanması beklenir. Çalışanların bu bilgileri içeren medya (kağıt, CD, taşınır bellek vb.) bilgileri korumaya özen göstermesi ve şirket bilgilerini Yönetim'in izni haricinde 3. kişilerle paylaşmaması beklenir. Grup çalışanları bu bilgileri sadece yetkileri dahilinde ve şirket yararına kullanabilirler.

Gruptan ayrılan çalışanlarında, grup çalışanı oldukları dönemde olduğu şekilde sahip oldukları gizli bilgileri 3. kişilerle paylaşmaması beklenir. Grup çalışanları çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları şirkete ait olan her türlü gizli belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar.

Grup bünyesine katılan çalışanlar, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de Grup içinde paylaşmazlar. Yeni bir personel, eski işverenine ait bilgileri açıklayabilecek veya uygunsuz bir şekilde kullanabilecek bir pozisyonda görevlendirilmemelidir.

C. İnsan Hakları

Kanık Grubu, faaliyette bulunduğu her yerde ve ortamda kişilerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler.

Şirketler grubu bünyesinde hiçbir hal ve koşulda kişilerin cinsiyetine, etnik kökenine, ırkına, rengine, milliyetine, dinine, ekonomik durumuna, siyasi düşüncesine, dinine ve diğer inanışlarına ilişkin olarak ayrımcılık yapılamaz. Bu durum, işe alımlarda ve terfilerde, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.

D. Sorumluluklarımız

Grubumuz, yasal sorumluluklarını, müşterilerine karşı sorumluluklarını, çalışanlarına karşı sorumluluklarını, ortaklarına karşı sorumluluklarını, tedarikçi/iş ortaklarına karşı sorumluluklarını, rakiplerine karşı sorumluluklarını ve topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterir.

5.3 Etik Kuralların Uygulanması

Her çalışanın görevi, faaliyet gösterilen tüm alanlarda işletmenin değerleri ve çalışma prensiplerinin, kurumsal itibarının ve güvenilirliğinin korunması ve geliştirilmesidir. Bu hedefe ulaşmak için çalışanlarımızın şirketin etik kurallarına uygun davranmalarını bekleriz.

Kanık Şirketler Grubu’nun çalışanlarından beklentisi kişisel sorumluluk ve inisiyatif alarak bu kurallara uygun davranması ve uygulanmasını sağlamasıdır.

Çalışanlar işyerinde şüphelenilen her türlü yolsuzlukları Etik Kurul’a bildirme ve ihbar etme yükümlülüğü olduğunu bilmelidir.

5.4 Etik Davranış İlkelerinin Uygulaması ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi

Çalışan personel, görevlerini yürütürken bu yönetmelikte belirtilen etik davranış davranışlarına uymakla yükümlüdürler. İstihdam edilen personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik davranış davranışları ve bu davranışlara ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilir.

6. EKLER:

6.1 İş Etiği Kurulu

Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış davranışları konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere İş Etiği Kurulu oluşturulur.

Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten Etik Kurul sorumludur.

Kurul Üyeleri; CEO, Tedarik Zinciri Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü’nden oluşur.

6.2 İş Etiği Kurulunun Çalışma Yapısı

İstihdam edilen her düzeydeki personelin, etik davranışları ve bu davranışlara ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilmesi gerektiği, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmanın Kurul tarafından gerçekleştirilmesi, İş Etiği Kurallarımızın eğitim programlarında yer almasının sağlanması, etik davranış ve uygulamalar hakkında, yapılacak başvurular üzerine inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir. İnceleme ve araştırma etik davranış davranışlarının ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütülecek ve en geç 6 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında ihlal olayı olması durumunda aşağıdaki şekilde karar alınır:

BGYS kapsamında Bilgi sınıfımız "Çok Gizli-ÇG, "Gizli-G" ve "Genel Kullanım-GK" olmak üzere 3 başlıkta ele alınmıştır. ÇG ve G bilgilere için erişim yetkisi tanımlanmıştır. GK kapsamındaki bilgiler için erişim yetkisi tanımlansa bile bu bilgilere erişim yetkisi olmayan kişilerin erişmesinde sakınca yoktur.

Yukarıda tanımlaması yapılmış olan bilgiler ile ilgili ihlal olayı olması ve bu olayın kurula yansıması durumunda kurul önce ihlalin kasıtlı mı yoksa kasıtsız mı yapıldığını inceler. Kasıtsız yapılan ihlal olayları ile ilgili kurul ihtar ya da yevmiye kesme cezalarından birini verebilir. İlgili personel kasıtsız ihlal olayı tekrarı yapar ise kurul bunu kasıtlı ihlal olayı olarak değerlendirebilir.

Çok Gizli ve Gizli bilgiler ile ilgili yapılan kasıtlı ihlal olayları ile ilgili ihlali gerçekleştiren personel/personellerin görevine son verilir. Kurul gerekli görür ise bu personel /personeller hakkında hukuki işlem başlatabilir.

6.3 Etik Kuruluna Başvuru

Etik Davranış Kurallarına aykırı davranış sergileyen personeller hakkında başvurular, yazılı dilekçe, elektronik posta ve tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılabilmektedir.

Başvuru usulü haricinde, personelin etik davranışlara aykırı davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi halinde kurulun inceleme yetkisi de bulunmaktadır. Kurula başvuru yapan problemleri veya şikayetleri bildiren personellerimize karşı işlemlerin gizlilik içerisinde yürütüleceğini taahhüt ederiz.

Komitenin amacı, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.

İŞ BAŞVURU FORMU


KİŞİSEL BİLGİLER


EĞİTİM DURUMU


YABANCI DİL


İŞ DENEYİMİ


REFERANS


DİĞER ÖZELLİKLER


Varolan hazır CV'niz varsa bu bölümden yükleyebilirsiniz. Dosya formatı olarak Word veya Acrobat Reader dosyaları yükleyebilirsiniz.


Oturum çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site`yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site`nin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.
Site`nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site`yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde Site, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
Site`nin çalışması, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanlarının tespit edilmesi teknik çerezler ile sağlanmaktadır. Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Site`ye giriş yapmaları durumunda, doğrulama çerezleri ile, ziyaretçinin Site`de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Kullanıcıların tercihlerini farklı Site sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kişiselleştirme çerezleri kullanılır. (Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.)
Site`yi ziyaret edenlerin sayıları, Site`de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini analitik çerezler sağlar.


Pazarlama Çerezleri

Site`de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için hedefleme/reklam çerezleri kullanılır.

Analitik Çerezleri

Bu çerezler tarayıcı alışkanlıklarınızı toplar ve ziyaretçilerin ilgi alanlarını belirlemek için kullanılır. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. Böylelikle, size ve ilgi alanlarınıza giren bilgilerin size ulaşmasını sağlar.


Talebiniz tarafımıza iletilmiştir.

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Hata!

Birşeyler ters gitti.

En Yakın Bayi özelliğini kullanmak için konum bilgilerine izin vermelisiniz.

ŞİŞİRME BASINCI
HIZ, KM/SA (M/SA)
FARKLI HIZ VE BASINÇLARDA ÖNERİLEN YÜK KAPASİTESİ KG (IBS)
Kırmızı değerler lastiğin üzerinde yazan değerlerdir.

Bize Ulaşın

Mesleğinizi Seçiniz


  Captcha doğrulaması başarısız.
  Bize Ulaşın
  Özka Lastik
  Websitemizin işlemesini ve daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Oturum ve pazarlama çerezlerimiz ile Gizlilik Politikamız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
  Özka Lastik